Projekt Keep Educating Yourself

O projekcie
Projekt Keep Educating Yourself – sieć współpracy międzynarodowej w obszarze dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie realizowany jest w okresie 1 września 2017 – 30 listopada 2019 przez SIGNA Sp. z o.o. w Partnerstwie ponadnarodowym ze Stowarzyszeniem AKTYWNI.EU oraz Training to Malta.

Celem głównym projektu jest wypracowanie oraz wdrożenie w ramach współpracy międzynarodowej w co najmniej 2 instytucjach partnerskich i 10 podmiotach użytkowników w Polsce, kompleksowej oferty edukacyjnej, mającej na celu zwiększenie udziału osób dorosłych w pozaszkolnych formach kształcenia i uczenia się, ograniczania barier uczestnictwa w nich oraz nabywania/rozwijania ich wiedzy i umiejętności.
Grupę docelową projektu stanowią:
1. użytkownicy wypracowanego rozwiązania, działający na rzecz osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy udziałem w różnych formach kształcenia, którzy wdrożą i będą stosować wypracowane rozwiązanie, tj.:
Beneficjent – SIGNA sp. z o.o.
Partner krajowy projektu – Stowarzyszenie AKTYWNI.EU
10 podmiotów spośród:
szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ustawiczne oraz i organów prowadzących,
podmiotów świadczących usługi rozwojowe na rzecz przedsiębiorstw i ich pracowników,
instytucji rynku pracy,
partnerów społecznych
2. osoby niezbędne dla realizacji współpracy ponadnarodowej i/lub wdrożenia rozwiązania do praktyki:
20 podmiotów użytkowników
pracownicy instytucji – użytkowników z Polski – 40 osób (24/16M)
instytucje użytkowników z kraju Partnera
osoby indywidualne w wieku 18-64 lata, pracujące z terenu Polski chcące skorzystać z pozaformalnej edukacji – 18 osób (12K/6M)

Projekt zostanie zrealizowany w ramach następujących zadań:
*Przygotowanie rozwiązania.
*Testowanie rozwiązania w grupie docelowej projektu.
*Analiza wyników testowania.
*Opracowanie ostatecznej wersji produktu.
*Wdrożenie rozwiązania do praktyki.
*Wypracowanie rekomendacji dla użytkowników celem zapewnienie trwałości rozwiązania.

Zadania 1, 2, 3, 4 realizowane będą we współpracy z Partnerem ponadnarodowym.

Projekt Keep Educating Yourself o numerze POWR.04.03.00-00-W262/16 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Wszelkie działania podejmowane w ranach projektu są realizowane z zapewnieniem równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji ze względu na pochodzenie, wiek, płeć, stan zdrowia, kwalifikacje.
Wartość projektu: 552 999,99 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 533 149,04 zł

Postępowania (rozeznania rynku, konkursy ofert)
W chwili obecnej nie prowadzimy żadnych postępowań.

Zapraszamy na stronę projektu: http://key.edu.pl/