Projekt „Bezpieczny Senior”

Projekt „Bezpieczny Senior” skierowany jest do mieszkańców Łodzi w wieku 60+ i ma na celu edukację seniorów w obszarze bezpieczeństwa. Realizując projekt chcemy wpajać seniorom zasady postępowania w przypadku popełnienia na nich przestępstwa, zasady jak chronić własne bezpieczeństwo a także uzmysłowić wagę problemu. Poprzez realizację cyklu 3 warsztatów dotyczących: bezpieczeństwa dokumentów i danych, ochrony przed metodami działania złodziei i oszustów ( np. metoda „na wnuczka”), bezpieczeństwa finansów (m.in.korzystanie z bankomatów, bankowości internetowej, kart płatniczych) chcemy podnieść świadomość seniorów oraz zapobiec dalszym takim przypadkom. Realizując 2 cykle szkoleniowe zamierzamy nauczyć seniorów praktycznych umiejętności radzenia sobie w sytuacjach dla nich niebezpiecznych. Na koniec w formie interaktywnego Quizu podsumujemy nabytą wiedzę. Projekt trwa dwa miesiące: październik i listopad 2017 r.